BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM 2019

KHOA KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT & DẦU KHÍ

TS. Bùi Trọng Vinh - Email: btvinh@hcmut.edu.vn